تغییر آدرس دفتر شرکت

تغییر آدرس دفتر شرکت

تغییر آدرس دفتر شرکت

اطلاعیه بسیار مهم


آدرس دفتر شرکت تغییر یافته است.

به اطلاع کاشان تخفیفی های عزیز می رساند که آدرس دفتر شرکت به مجتمع امیرکبیر، طبقه پنجم، واحد 24 انتقال یافته است.


شماره تماس های جدید:

03155353074

03155353075

03155353076

03155353077